De Heren

van Fatsoen

Algemene voorwaarden

Versie 2018.11, 12 december 2018

Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van De heren van fatsoen V.O.F. te Bergen op Zoom (DHVF), een onderneming naar Nederlands recht. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op slechts de activiteiten van DHVF, alle diensten die DHVF aanbiedt, waaronder zowel eigen diensten als de diensten bij derde partijen ingekocht, gebruikt of doorverkocht. Deze Algemene Voorwaarden gelden – met uitsluiting van andere eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden – op alle Overeenkomsten die DHVF aangaat met consumenten of bedrijven op het gebied van de in de KVK omschreven, waaronder in ieder geval buyer persona, online marketing strategie, SEO, online marketing trainingen, bouw websites, copywriting, bloggen, fotografie, videografie, digitale animatie video’s, hosting, content marketing, online storytelling, social media marketing, video marketing, e-mail marketing, Google Adwords, display marketing, remarketing, social media advertisement en Google Analytics.

Artikel 1 Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben definities (geschreven met hoofdletters) de volgende betekenis: Account: persoonlijk sectie die door Gebruiker is gecreëerd en beheerd; Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; Diensten: alle diensten die DHVF aanbiedt, zoals nader omschreven in offertes van DHVF en de Overeenkomst, welke diensten DHVF ten behoeve van Gebruiker bij een of meer derde partijen inkoopt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald; Domeinnaamdienst: de dienst waarbij DHVF in opdracht en ten behoeve van Gebruiker domeinnamen registreert en geregistreerd houdt, welke diensten DHVF ten behoeve van Gebruiker bij een of meer derde partijen inkoopt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald; Downtime: een (technische) onderbreking van het DHVF netwerk met algehele onbereikbaarheid van de Diensten tot gevolg; Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie DHVF een Overeenkomst sluit; Gebruiksdatum: de datum waarop DHVF Gebruiker voor het eerst in staat stelt om de Diensten te gebruiken; Hostingdienst: dienst waarbij ten behoeve van Gebruiker informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet, welke diensten DHVF ten behoeve van Gebruiker bij een of meer derde partijen inkoopt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald; Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten; Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst inzake de levering van bepaalde Diensten door DHVF; Uptime: de tijd waarbij geen sprake is van Downtime; Vereisten: de door DHVF aan Gebruiker op enigerlei wijze kenbaar gemaakte vereisten die Gebruiker in acht moet nemen met betrekking tot de verleende Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, technische eisen, minimumeisen, huisregels en specificaties; Vertrouwelijke Informatie: alle informatie, in welke vorm dan ook – schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar – waarvan Gebruiker weet (of behoort te weten) dat die bedrijfsgevoelige informatie van DHVF bevat, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) software, (source)code, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties en documentatie; Website: de door DHVF gehoste website www.deherenvanfatsoen.nl alsmede daaraan gerelateerde websites welke in eigendom van DHVF zijn. 1.2 Waar in deze Algemene Voorwaarden definities in het meervoud dan wel enkelvoud geschreven staan, behouden zij de in artikel 1.1 omschreven betekenis.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en voorstellen van DHVF, alsmede op de Overeenkomst, alsmede op alle andere overeenkomsten waarbij DHVF partij is. 2.2 Indien de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden kennelijk strijdig zijn met één of meer bepalingen uit de Overeenkomst, prevaleert in zoverre de Overeenkomst. 2.3 Deze Algemene Voorwaarden sluiten de toepassing uit van alle andere, mogelijk van toepassing zijnde algemene voorwaarden. 2.4 In het geval dat zowel de Algemene Voorwaarden als de algemene voorwaarden van Gebruiker van toepassing zijn, prevaleren deze Algemene Voorwaarden. 2.5 DHVF kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. DHVF zal de wijziging ten minste een maandvoor inwerkingtreding bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Gebruiker is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden; echter slechts indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële verslechtering van de positie van Gebruiker inhouden. 2.6 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Totstandkoming
3.1 Alle door DHVF gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. Zij binden DHVF niet. 3.2 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door DHVF van een order van Gebruiker (waaronder begrepen per e-mail). Tevens bestaat de mogelijkheid om door middel van een online handtekening de aanbieding en/of offerte te ondertekenen. In een dergelijk geval komt de Overeenkomst ook tot stand na bevestiging per e-mail door DHVF van de ondertekende aanbieding/offerte door Gebruiker. 3.4 Opzegging van een overeenkomst geschiedt schriftelijk, per email met bevestiging of per aangetekende post en met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal twee maanden, tegen het einde van de overeengekomen of verlengde looptijd van de overeenkomst. 3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, tenzij het tegendeel door Gebruiker wordt bewezen. 3.4 DHVF behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, verzoeken tot het verrichten van Diensten te weigeren. 3.5 Gebruiker accepteert en komt met DHVF overeen dat DHVF direct na totstandkoming van de Overeenkomst zal beginnen met de nakoming daarvan. De bedenktermijn ex artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Indien DHVF onverhoopt niet direct na totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering daarvan begint, heeft Gebruiker, voor zover deze consument is, vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand komt zeven (7) dagen de tijd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij DHVF binnen bovengenoemde zeven (7) dagen met de uitvoering is begonnen. 3.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. DHVF is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van DHVF vervalt het recht tot gebruik van aan Gebruiker ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

Artikel 4 Verantwoordelijkheid
4.1 Gebruiker is gehouden al datgene te doen, wat nodig is om een tijdige en correcte levering door DHVF mogelijk te maken. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat Gebruiker niet aan zijn verplichtingen voldoet, betaalt Gebruiker een reguliere vergoeding aan DHVF. DHVF is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan, doordat DHVF is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte gegevens. 4.2 DHVF heeft geen kennis van informatie en/of gegevens die door Gebruiker en/of klanten van Gebruiker met behulp van de Dienst worden verspreid. DHVF is voor deze informatie niet aansprakelijk. Gebruiker vrijwaart DHVF voor enige schade die voortvloeit uit de gegevens en/of informatie die met behulp van de Dienst door Gebruiker zelf of diens klanten wordt verspreid. 4.3 DHVF zal de door haar te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren (inspanningsverplichting). DHVF is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen of wijzigingen in de telecommunicatie- en/of datatransportsystemen van derde partijen. 4.4 Alle door DHVF aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden zijn niet-bindende indicaties. Door overschrijding van enige (leverings)termijn komt DHVF niet in gebreke, noch in verzuim. In het geval van een(dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen. 4.5 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of worden gewijzigd. Gebruiker aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst alsdan kan worden beïnvloed. 4.7 DHVF is niet aansprakelijk voor het besluit van een derde partij de beperking van Gebruiker op het gebruik van dataverkeer en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen. 4.8 De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van DHVF leveren volledig bewijs op van de stellingen van DHVF, behoudens tegenbewijs. 4.9 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet Gebruiker indien DHVF dat bepaalt een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. Gebruiker staat er jegens DHVF voor in dat hij bevoegd is om het Account aan te maken en dat de informatie die hij bij het aanmaken van het Account verstrekt, compleet, waarheidsgetrouw en juist is. Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken. Tijdens het aanmaken van een Account moet Gebruiker tevens een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account. Indien Gebruiker bij het aanmaken van een Account jonger is dan zestien (16) jaar, dient Gebruiker toestemming te hebben van ouders of wettelijk voogd voor het aanmaken van het Account. 4.10 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. DHVF mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Gebruiker. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker DHVF daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen. 4.11 DHVF behoudt zich het recht voor de inlogprocedure, het wachtwoord en/of de gebruikersnaam van Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst. Gebruikersnamen zullen in ieder geval worden verwijderd en/of teruggenomen indien deze inbreuk maken op enige rechten van derden of anderszins door DHVF onwenselijk worden geacht. 4.12 Gebruiker garandeert dat hij voldoet aan de Vereisten. 4.13 Gebruiker vrijwaart DHVF voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Gebruiker aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door DHVF geleverde diensten, apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Gebruiker bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan DHVF zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient. 4.14 Onverminderd andere rechtsmiddelen die DHVF heeft, zal Gebruiker DHVF vrijwaren voor aanspraken die op enigerlei wijze verband houden met een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Gebruiker, onrechtmatige daad, dan wel enig ander handelen en/of nalaten van Gebruiker, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) claims van derde partijen ten aanzien van content die door Gebruiker met behulp van de Dienst openbaar wordt gemaakt dan wel claims die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten door Gebruiker.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 DHVF is niet aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, behoudens hetgeen in de volgende leden is bepaald. 5.2 Indien DHVF aansprakelijk is jegens Gebruiker voor schade, uit welke hoofde dan ook, is de hoogte van de daaruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van DHVF in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekering van DHVF om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, gelden voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding artikelen 5.3, 5.4 en 5.5. 5.3 DHVF is uitsluitend aansprakelijk voor directeschade (zoals hieronder beschreven) die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan DHVF toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad betreffende de verkoop of nazorg terzake de Diensten (in de zin van support en after sales), tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die DHVF gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen, waarbij de totale aansprakelijkheid onder de Overeenkomst nooit meer dan EUR 1.000,– (duizend Euro) zal bedragen. 5.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:i) materiële schade aan zaken; ii) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; iii) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schadeen de wijze van herstel. 5.5 Iedere aansprakelijkheid van DHVF anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Gebruiker aan DHVF voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Gebruiker aan DHVF voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 13.1 en 13.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van opzet. (artikel overmacht**) 5.6 Dit artikel beperkt niet de aansprakelijkheid van DHVF voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van DHVF zelf. 5.7 Aansprakelijkheid van DHVF wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of onrechtmatige daad ontstaat slechts, indien Gebruiker DHVF onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Gebruiker DHVF een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en DHVF ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. 5.8 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen veertien (14) dagen na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens Gebruiker is ingesteld. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DHVF meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen DHVF vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering. 5.9 De aansprakelijkheid van DHVF voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan één miljoen tweehonderdvijftig duizend euro.

Artikel 6 Wijziging en Meerwerk
6.1 Indien DHVF op verzoek van Gebruiker of op zijn eigen verzoek, met of zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Gebruiker, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Gebruiker worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van DHVF. DHVF is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 6.2 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal DHVF Gebruiker altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 7 Uitvoering
7.1 Gebruiker zal alle gegevens, waarvan DHVF aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, waaronder de FTP-gegevens en de CMS inloggegevens, Google Adwords en Google Analytics lees rechten op tijd aan DHVF verstrekken. Indien de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan DHVF zijn verstrekt, dan kan DHVF de Diensten niet uitvoeren en heeft DHVF in eerste instantie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien Gebruiker ook op een daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft DHVF het recht de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, onverminderd het recht van DHVF om volledige betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen conform artikel 6 van deze algemene voorwaarden. 7.2 DHVF zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren. 7.3 DHVF kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Gebruiker gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. 7.4 Voor de duur van de overeenkomst verleent Gebruiker aan DHVF het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

Artikel 8 Garanties
8.1 Gebruiker garandeert dat (het uitvoeren van) de Overeenkomst, noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die Gebruiker met gebruikmaking van de Diensten van DHVF verricht, inbreuk maken op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel. 8.2 Indien DHVF, op welke wijze dan ook, kennis neemt van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van Gebruiker of diens klanten, is zij gerechtigd de Diensten geheel of ten dele op te schorten totdat in rechte komt vast te staan of daarvan sprake was. 8.3 Indien Gebruiker op de hoogte komt en/of vermoedt dat derden met behulp van de Diensten onrechtmatig handelen jegens Gebruiker, DHVF en/of derden, zal ook Gebruiker onverwijld alle maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om dit onrechtmatig handelen te (doen)stoppen. 8.4 Indien in rechte komt vast te staan dat inderdaad sprake is van onrechtmatig en/of strafbaar handelen van Gebruiker en/of diens klanten, is DHVF gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. DHVF is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker die door de opschorting van Diensten is ontstaan. 8.5 Enige schade en/of kosten van Gebruiker die zijn ontstaan als gevolg van en/of voortvloeien uit handelingen van andere gebruikers en/of derden, komen voor eigen rekening van Gebruiker. DHVF accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid. 8.6 De verbintenissen van Gebruiker, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat DHVF haar dienstverlening opschort.

Artikel 9 Verzekeringen
9.1 Gebruiker heeft zich adequaat verzekerd en zal zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst adequaat verzekerd houden voor wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. 9.2 Enige schade aan de Computerapparatuur komt te allen tijde voor risico van Gebruiker, tenzij DHVF op grond van artikel 10 aansprakelijk is voor de ontstane schade. Het is gedurende de Overeenkomst dan ook de verantwoordelijkheid van Gebruiker dat hij zich adequaat verzekerd heeft en zich gedurende de Overeenkomst adequaat verzekerd houdt voor enig verlies, diefstal, beschadiging en/of andere schade aan de Computerapparatuur. 9.3 Gebruiker zal DHVF op eerste verzoek inzage inde verzekeringspolissen bieden.

Artikel 10 Intellectueel Eigendom
10.1 Niets in de Overeenkomst strekt tot de overdracht van enige Intellectuele Eigendomsrechten van de ene partij aan de andere partij. Het verstrekken van Vertrouwelijke Informatie aan Gebruiker resulteert op geen enkele wijze in een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten welke rusten op de Vertrouwelijke Informatie aan Gebruiker. 10.2 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door de DHVF verleende diensten rusten bij DHVF. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Gebruiker is uitgesloten, mits anders uitdrukkelijk overeengekomen 10.3 De door DHVF verstrekte stukken aan Gebruiker zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Gebruiker. Het is Gebruiker niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door DHVF is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met Gebruiker. 10.4 Alle door DHVF geleverde informatie blijft eigendom van DHVF. Na afloop van de overeenkomst kan DHVF Gebruiker verzoeken geleverde informatie zoals rapportages en documenten retour te zenden. 10.5 DHVF behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Gebruiker aan derden wordt verstrekt. 10.6 Gebruiker vrijwaart DHVF voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 11 Betalingen
11.1 Betaling voor Diensten vindt vooraf plaats door middel van automatisch incasso of alternatieve beschikbare betalingsmogelijkheden. Indien wordt betaald door middel van alternatieve beschikbare betalingsmogelijkheden, is DHVF gerechtigd om per transactie administratiekosten in rekening te brengen. Indien wordt betaald via automatische incasso, dan zorgt Gebruiker voor een toereikend bank- of girosaldo zodat het verschuldigde bedrag kan worden geïncasseerd. Gebruiker is tevens verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens. 11.2 Gebruiker betaalt buiten automatische incasso binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen per bankgiro. Indien geen betalingstermijn is vermeld of overeengekomen, geschiedt de betaling door Gebruiker binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. 11.3 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen. 11.4 DHVF is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen. 11.5 Buiten het geval genoemd in artikel BETALINGEN 11.4 is DHVF tevens gerechtigd de prijzen voor haar Diensten te verhogen indien zich een verhoging van de door DHVF te maken kosten voordoet. 11.6 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zal DHVF: i) installatiekosten, activeringskosten en andere eenmalige kosten in rekening brengen vanaf de datum van ondertekening van de Overeenkomst; ii) alle terugkerende kosten vanaf de Gebruiksdatum of de datum van ondertekening van de Overeenkomst, afhankelijk van welke datum eerder is, maandelijks vooraf in rekening brengen. 11.7 Enig beroep door Gebruiker op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, tenzij Gebruiker een consument is. 11.8 DHVF is altijd gerechtigd Gebruiker tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door Gebruiker te verlangen. 11.9 Indien de automatische incasso mislukt omdat het saldo ontoereikend is, wordt gestorneerd en/of anderszins is mislukt, kan DHVF één of meermalen het verschuldigde bedrag opnieuw per automatische incasso proberen te incasseren. Indien het automatisch incasso twee of meer keer is mislukt en/of is gestorneerd, kan DHVF Gebruiker een factuur zenden met het verzoek de verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk per overboeking te voldoen. Hierbij worden naast de reeds verschuldigde bedragen tevens administratiekosten in rekening gebracht. 11.10 Indien partijen uitdrukkelijk geen automatisch incasso overeen zijn gekomen, en Gebruiker de betaling niet binnen de in artikel 11.2 vermelde termijn heeft voldaan, kan DHVF een Gebruiker een herinnering zenden waarbij DHVF zich het recht voorbehoudt om naast de overeengekomen bedragen tevens administratiekosten in rekening te brengen. 11.11 Indien Gebruiker de betaling niet binnen de in artikel 11.9 en 11.10 bedoelde termijn voldoet, kan DHVF Gebruiker een aanmaning voor het betreffende bedrag zenden, waarin bovenop de bedragen als bedoeld in artikelen 11.9 en 11.10 tevens aanmaningskosten in rekening worden gebracht. 11.12 Vanaf het moment dat het automatisch incasso voor de eerste keer wordt geweigerd en/of gestorneerd en/of indien geen automatisch incasso is overeengekomen en/of Gebruiker enige factuur van DHVF niet binnen de betalingstermijn voldoet, is hij automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. 11.13 Indien Gebruiker na de in artikel 11.11 bedoelde aanmaning nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de administratiekosten en aanmaningskosten, te voldoen, heeft DHVF het recht om: i) de Overeenkomst direct buitengerechtelijk te ontbinden, het verlenen van de Diensten te staken en alle Diensten en accounts, en daarmee samenhangende Accounts te verwijderen, met dien verstande dat er geen ongedaanmakingsverplichting ontstaat en de door Gebruiker verschuldigde bedragen opeisbaar blijven; en/of ii) de vordering ter incasso uit handen geven. Gebruiker is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde administratiekosten en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van €250,00. 11.14 Indien DHVF kosten heeft moeten maken, welke kosten DHVF in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Gebruiker ook deze kosten aan DHVF te betalen. 11.15 In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van DHVF op Gebruiker en de verplichtingen van Gebruiker jegens DHVF direct opeisbaar. 11.16 Door Gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Gebruiker aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 11.17 Indien Gebruiker verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is DHVF gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken.

Artikel 12 Afsluiting Diensten
12.1 DHVF is gerechtigd om onmiddellijk elke derde partij te verzoeken levering van de Diensten te onderbreken en op te schorten, indien: i) Gebruiker de factuur niet heeft voldaan binnen de in artikel 11.1 of 11.2 bepaalde termijn en zij het bedrag, tezamen met de rente zoals bepaald in artikel 11.9 niet binnen zeven (7) dagen nadat zij van deze tekortkoming op de hoogte is gebracht, alsnog heeft voldaan. ii) de processor tekortschiet, naar uitsluitend oordeel van DHVF, bijvoorbeeld door ontoereikende onderliggende code. 12.2 Het onderbreken en/of opschorten van de Diensten, dan wel het ontzeggen van toegang laten onverlet het recht van DHVF om de Overeenkomst te ontbinden dan wel het treffen van enig ander rechtsmiddel. 12.3 Na onderbreking en/of opschorting van de Diensten dan wel het ontzeggen van toegang is DHVF gerechtigd reactiveringskosten in rekening te brengen ter hoogte van EUR 50,=, met betrekking tot de administratieve kosten van DHVF in het kader van onderbreking en/of opschorting, c.q. het ontzeggen van toegang en het – eventueel – weer hervatten van het verlenen van de Diensten.

Artikel 13 Onderbrekingen, Onderhoud en Beheer
13.1 Zo spoedig mogelijk na het constateren van een Downtime, zal Gebruiker DHVF per e-mail op de hoogte brengen. 13.2 DHVF zal zich inspannen de Downtime in overleg met de desbetreffende derde partij zo spoedig mogelijk te beëindigen. 13.3 Gebruiker is ermee bekend en accepteert dat onderhoud wordt ingepland en uitgevoerd door desbetreffende derde partijen. Doorgaans vindt onderhoud ’s nachts plaats. DHVF streeft ernaar de Gebruiker hiervan tijdig op de hoogte te stellen. DHVF behoudt zich het recht voor een derde partij te verzoeken Diensten te onderbreken indien zij dit in het kader van onderhoud noodzakelijk acht. Gebruiker erkent dat het uitvoeren van onderhoud door een derde partij onderbrekingen in het verlenen van de Diensten kan veroorzaken. 13.4 Voor zover DHVF voldoet aan de bepalingen van de voorgaande artikelen, zullen onderbrekingen als gevolg van onderhoud niet kwalificeren als Downtime. 13.5 DHVF is gerechtigd zonder voorafgaand bericht van het bepaalde in dit artikel 13 af te wijken, indien er naar haar mening sprake is van een noodsituatie welke het direct uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden die kunnen leiden tot enige onderbreking van de Diensten noodzakelijk maakt.13.6 DHVF is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten. 13.7 Gebruiker zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de dienst(en) mag worden verwacht. 13.8 Gebruiker is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks– en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Gebruiker verwacht mag worden. 13.9 Gebruiker zal de door DHVF gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen. 13.10 DHVF is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van DHVF een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de Gebruiker, zal zo spoedig mogelijk aan Gebruiker kenbaar worden gemaakt. Gebruiker kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging. 13.11 DHVF behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing / vertraging van het systeem veroorzaakt. DHVF beoordeelt of er sprake is van zodanige storing / vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Gebruiker het online adverteren en/of andere marketing activiteiten blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen. 13.12 DHVF is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door DHVF te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Gebruiker jegens DHVF ontstaat.

Artikel 14 Overschrijding Datalimiet
14.1 DHVF stelt Gebruiker in staat een bepaalde hoeveelheid dataverkeer af te nemen, welke DHVF inkoopt bij een derde partij. Deze afname van dataverkeer wordt door DHVF aan Gebruiker in rekening gebracht op de wijze vermeld in de Overeenkomst. In de Overeenkomst is bepaald wat het toegestane dataverkeer per maand is. 14.2 Indien Gebruiker de hem toegestane maximale hoeveelheid dataverkeer per maand niet volledig benut, kan hij het resterende deel niet meenemen naar de volgende maand en zal tevens geen restitutie plaatsvinden. 14.3 Niettegenstaande deze Algemene Voorwaarden, garandeert DHVF geen minimumsnelheid met betrekking tot het dataverkeer. 14.4 Wanneer Gebruiker de hem toegestane hoeveelheid dataverkeer of stroomlimiet overschrijdt, zal DHVF de kosten hiervan factureren aan Gebruiker.

Artikel 15 Domeinregistratie
15.1 DHVF behoudt zich het recht voor een aanvraag voor de registratie van een domeinnaam pas in behandeling te nemen op het moment dat DHVF van Gebruiker heeft ontvangen: i) de verschuldigde bedragen voor de domeinnaamregistratie; ii) het voor registratie benodigde bestelformulier, volledig ingevuld door een daartoe bevoegd persoon; en iii) alle overige voor de aanvraag van de registratie benodigde documenten. 15.2 Indien DHVF een domeinnaam heeft aangevraagd voordat zij van Gebruiker volledige betaling voor de domeinnaamregistratie heeft ontvangen, dan blijft de deze ter beschikking van DHVF totdat de volledige betaling is verricht. 15.3 DHVF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet (meer) beschikbaar zijn van een bepaalde domeinnaam, afwijzing van de aanvraag voor een bepaalde domeinnaam, het ongebruikt verstrijken van een bezwaar- of beroepstermijn wegens het uitblijven van een instructie van Gebruiker of eventuele aanspraken van derden met betrekking tot een bepaalde domeinnaam. Gebruiker vrijwaart DHVF voor alle aanspraken van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het gebruik door Gebruiker van een door DHVF in zijn opdracht of op zijn naam geregistreerde domeinnaam. 15.4 Indien de aanvraag voor een bepaalde domeinnaam wordt afgewezen, dient Gebruiker zelf zorg te dragen voor het tijdig verstrekken van duidelijke en volledige instructies aan DHVF, zodat deze tijdig namens Gebruiker bezwaar of beroep kan instellen tegen de afwijzing van de aanvraag tot domeinnaam registratie. De aan het instellen van bezwaar en beroep verbonden kosten zijn voor rekening van Gebruiker. 15.5 In het geval van wijzigingen van gegevens ten aanzien van een domeinnaamregistratie, zal Gebruiker er zorg voor dragen dat deze onverwijld aan de betreffende Registrar worden doorgegeven. Indien een domeinnaam van Gebruiker wordt verhuisd, zal Gebruiker adresgegevens van DHVF laten wijzigen zodat DHVF niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende domeinnaam. 15.6 Indien Gebruiker de verschuldigde bedragen met betrekking tot de domeinnaamregistratie niet binnen deovereengekomen termijn betaalt, is DHVF nadrukkelijk niet gehouden om vergoedingen te betalen voor de door (DHVF namens) Gebruiker aangehouden domeinnamen. 15.7 Indien DHVF aan Gebruiker e–mailadressen, IP-adressen en/of andere toegangsadressen en/of netwerkadressen en/of protocollen ter beschikking heeft gesteld, kan Gebruiker hieraan geen rechten ontlenen. DHVF kan deze protocollen altijd wijzigingen en/of veranderen zonder dat een dergelijke wijziging Gebruiker het recht geeft de Overeenkomst te beëindigen.

Artikel 16 Duur en Beëindiging
16.1 Een Overeenkomst gaat in op de datum waarop DHVF de door Gebruiker ondertekende offerte en/of order heeft aanvaard, en geldt voor de overeengekomen termijn. 16.2 Indien Gebruiker een consument is, zal de Overeenkomst voor een periode van één (1) jaar worden aangegaan. De Gebruiker heeft het recht om de Overeenkomst tegen afloop van deze termijn op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Indien de Gebruiker de Overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd tot een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. De Gebruiker heeft alsdan het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Door DHVF in opdracht van Gebruiker (i) gemaakte of (ii) niet meer te annuleren kosten, na inwerkingtreding van de Overeenkomst, worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging. 16.3 Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer: i) het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of uitgesproken; ii) de ander partij surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend; iii) de andere partij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; 16.4 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden wanneer de andere partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en hij zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld binnen veertien (14) dagen na ontstaan van de tekortkoming, niet binnen een redelijke termijn herstelt. 16.5 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikelen 16.3 en 16.4 (DUURZAAM) en elders in deze Algemene Voorwaarden heeft DHVF het recht de Overeenkomst direct, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden indien: i) Gebruiker en/of zijn medewerkers zich meermalen hebben gemaakt aan wangedrag in verband met de geleverde Diensten; en/of ii) na het sluiten van de Overeenkomst aan DHVF ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Gebruiker niet aan haar verplichtingen zal voldoen. 16.6 Indien Gebruiker op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. 16.7 Indien Gebruiker zijn Overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd tot een Overeenkomst voor de termijn waarop de Overeenkomst initieel is aangegaan.

Artikel 17 Gevolg Beëindiging
17.1 Direct na beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze dan ook: i) staakt DHVF het verlenen van de Diensten aan Gebruiker; ii) worden alle bedragen die Gebruiker verschuldigd is direct opeisbaar. 17.2 DHVF heeft het recht apparatuur en gegevens van Gebruiker onder zich te houden totdat Gebruiker de nog openstaande vergoedingen heeft voldaan. Indien Gebruiker de openstaande bedragen niet binnen een redelijke termijn alsnog heeft voldaan, behoudt DHVF zich, voor zover mogelijk, het recht voor apparatuur van Gebruiker te verkopen ter vergoeding van de openstaand bedragen. 17.3 Indien Gebruiker de Overeenkomst in strijd met artikel 16 beëindigt en/of indien DHVF de Overeenkomst ontbindt op grond van artikel 16, zal Gebruiker binnen veertien (14) dagen: i) aan DHVF alle kosten voor beëindiging van de Diensten vergoeden; en ii) onverminderd overige rechten die DHVF heeft, aanDHVF 100% van de daadwerkelijke of geraamde kosten betalen, voor de in de dan lopende termijn van de Overeenkomst nog resterende maanden. 17.4 Opzegging en/of ontbinding heeft in geen geval restitutie van reeds betaalde vergoedingen tot gevolg.

Artikel 18 Geheimhouding
18.1 Gebruiker zal alle Vertrouwelijke Informatie die zij van DHVF verkrijgt als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden. 18.2 Gebruiker zal de Vertrouwelijke Informatie alleengebruiken voor de doeleinden waarvoor zij aan Gebruiker zijn verstrekt en zal daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Gebruiker zal de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de Overeenkomst. 18.3 De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in zoverre Gebruiker kan aantonen dat de betreffende informatie: i) reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst; ii) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst; iii) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan Gebruiker kan worden toegerekend; iv) op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren; v) op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en Gebruiker DHVF van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld; vi) openbaar is gemaakt met goedkeuring van DHVF.

Artikel 19 Overdraagbaarheid
19.1 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Gebruiker niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij DHVF hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. 19.2 DHVF kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licensieren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Gebruiker. Indien Gebruiker een consument is, heeftGebruiker het recht de Overeenkomst te ontbinden binnen één maand nadat DHVF Gebruiker van de beoogde overdracht op de hoogte heeft gesteld. Deze uitzondering voor consumenten gaat niet op indien de overdracht plaatsvindt in verband met de overgang en/of reorganisatie van (een deel van) DHVF. 19.3 DHVF handelt ook als tussenpersoon en schakelt voor de uitvoering van enkele Diensten derde partijen in. Gebruiker begrijpt dat DHVF, afgezien van het verkopen en nazorg terzake de Diensten (in de zin van support en after sales), geen activiteiten ontplooit betreffende de Diensten. DHVF garandeert dan ook niet dat deze Diensten en systemen ononderbroken zullen functioneren, betrouwbaar en altijd bereikbaar zijn. 19.4 DHVF kan in verband met deze Diensten door Gebruiker en/of aan Gebruiker gelieerde (rechts)personen en/of derde partijen niet aansprakelijk gehouden worden.

Artikel 20 Overmacht
20.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door DHVF indien er sprake is van overmacht. 20.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de verkoop of nazorg terzake de Diensten (in de zin van support en after sales) cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit voorzover deze niet door de back-up capaciteit kan worden opgevangen, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van DHVF, storingen in verbinding met internet, hardware storingen, storingen in (telecommunicatie) netwerken en andere onvoorziene omstandigheden. 20.4 Indien DHVF ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. 20.5 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar daarna nog iets verschuldigd zijn.

Artikel 21 Overige Bepalingen
21.1 Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling. 21.2 Op de (rechts)verhouding tussen DHVF en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. 21.3 Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Breda.

© Copyright 2018 | De heren van fatsoen.